Všeobecné podmínky užívání mobilní aplikace
společnosti NeoBonus, s.r.o.
IČ: 05399548
se sídlem U Václava 1004/39, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
(dále jen „Všeobecné podmínky”)

  1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Poskytovatelem je obchodní společnost NeoBonus s.r.o., IČ: 05399548, se sídlem U Václava 1004/39, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, zapsaná v obchodnímrejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262736 (dálejen „Poskytovatel“).

1.2. Partnerem je obchodník, tj. právnická či podnikající fyzická osoba, jež bude využívat systém NeoBonus, bude mít přístup do Portálu NeoBonus, kde bude moci spravovat a upravovat své aktuální obchodní kampaně a nabízet je Uživatelům systému NeoBonus (dále jen „Partner“). Partner uzavře s poskytovatelem smlouvu o poskytování služeb dle specifikace uvedené v čl. 3.2 těchto Všeobecných podmínek.

1.3. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, využívající Kampaní Partnerů Poskytovatele prostřednictvím systému NeoBonus a Aplikace NeoBonus  (dále jen „Uživatel“).

Poskytovatel, Partner a Uživatel dále jen společně „Smluvní strany“.

  1. DEFINICE A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1. „Portál NeoBonus“ je webové rozhraní Poskytovatele, které umožňuje Partnerům tvořit, spravovat a elektronicky distribuovat kampaně Uživatelům služby NeoBonus (dále jen „Portál NeoBonus“).

2.2 „Aplikace NeoBonus“ je aplikace vytvořená Poskytovatelem pro web a mobilní zařízení a nabízená prostřednictvím příslušných distribučních kanálů obchodu iTunes, Google Play apod. Aplikace je určena pro Uživatele sytému NeoBonus (dále jen „Aplikace NeoBonus“).

2.3. „Aplikace NeoPartner“ je aplikace vytvořená Poskytovatelem pro mobilní zařízení a nabízená prostřednictvím příslušných distribučních kanálů obchodu iTunes, Google Play apod. Aplikace je určena pro Partnery NeoBonus s.r.o., umožňuje identifikaci Uživatele a správu kampaně Partnera (dále jen „Aplikace NeoPartner“).

2.4. Kampaň znamená komunikaci Partnera směrem k Uživatelům systému NeoBonus, předně spočívá v Bonusovém a věrnostním programu a reklamy svých poskytovaných služeb. Kampaň může mít formou věrnostního programu, Bonusového programu, slevového kupónu, nebo zprávy zprostředkované pomocí Portálu NeoBonus (dále jen „Kampaň“).

2.5. Bonusový program je forma věrnostního programu poskytovaného Partnerem směrem k Uživatelům, kteří se do Bonusového programu přihlásí prostřednictví přihlášení do Aplikace NeoBonus. Bonusový program je vždy aktivován na určité časově omezené období a Uživateli v tomto období obvykle náleží odměna z této Kampaně. Podmínky Kampaně a bonusu specifikuje Partner. (dále jen „Bonusový program“ nebo také „Bonus“).

2.6. Služba je poskytnutí nástrojů NeoBonus (Portál NeoBonus a Aplikace NeoPartner) Partnerům k tvorbě, Administraci, správě a distribuci vlastních Kampaní Uživatelům prostřednictvím Aplikace NeoBonus. Služba je také využití aplikace NeoBonus Uživateli. (dále jen „Služba“).

2.7. Uživatelským účtem Uživatele je míněn účet vedený na jméno Uživatele a jeho e-mailové adresy, či Facebookového profilu a chráněným zvoleným heslem, které si sám zvolí a toto heslo také chrání před zneužitím (dále jen „Uživatelský účet uživatele“).

2.8. Uživatelským účtem Partnera je míněn účet vedený na jméno společnosti, či fyzické osoby podnikající, spolu s označeným IČ a e-mailové adresy a chráněný zvoleným heslem Partnera, které si sám zvolí a toto heslo také chrání před zneužitím (dále jen „Uživatelský účet partnera“).

2.9. Heslo je heslem zvoleným Partnerem či Uživatelem k přihlášení do Aplikace NeoPartner a Aplikace NeoBonus prostřednictvím svého Uživatelského účtu partnera či Uživatelského účtu Uživatele (dále jen „Heslo“).

2.10. Právo Administrace znamená omezené právo Partnera umisťovat, upravovat a spravovat své Kampaně a Bonusový program evidovaný pod svým Uživatelským účtem Partnera v Portálu NeoBonus, kde si sám může zadávat a upravovat parametry své vlastní Kampaně, za kterou však nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost (dále jen „Administrace“).

2.11. Smlouva o poskytování Služeb NeoBonus je smlouvou upravující vztahy mezi Poskytovatele a Partnerem a upravující jejich vzájemné vztahy, především práva a povinnosti, platební podmínky dobu trvání smluvního vztahu, aj. (dále jen „Smlouva“)

2.12. Poskytovatel na základě těchto Všeobecných podmínek a Smlouvy poskytuje služby zejména v oblasti elektronických věrnostních programů, slevových kupónů, obchodní a marketingové komunikace (souhrnně Kampaní) provozované prostřednictvím mobilních technologií, elektronické pošty a webu.

2.13. Poskytovatel má oprávnění kdykoli své znění Všeobecných podmínek jednostranně měnit či doplňovat, případně uvádět do souladu s aktuálním zněním zákona.

2.14. Tyto Všeobecné podmínky jsou uzavřeny Smluvními stranami dnem jejich akceptace. Partner a Uživatel svou akceptací Všeobecných podmínek stvrzuje v celém rozsahu, že uzavírá a akceptuje Všeobecné podmínky a je s jejich obsahem plně srozuměn. Platné Všeobecné podmínky Poskytovatele jsou vždy k dispozici na adrese http://www.neobonus.cz/pod položkou „Všeobecné podmínky“.

2.15. Pro akceptaci Všeobecných podmínek a uzavření Smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Smlouvu a akceptaci Všeobecných podmínek bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran.

2.16. Registrací na Portálu NeoBonus, resp. do Aplikace NeoBonus a Aplikace NeoPartner v celém rozsahu souhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami.

2.17. Aktivací Kampaně či Bonusového programu na Portálu NeoBonus uzavírá Partner s Provozovatelem Smlouvu.

2.18. V případě, že nebude Partner či Uživatel souhlasit s těmito Všeobecnými podmínkami užití, nemůže využívat jakékoli služby Poskytovatele.

2.19. Užití Portálu NeoBonus, Aplikace NeoBonus a Aplikace NeoPartner je na vlastní zodpovědnost, včetně rizika, že můžete být vystaven obsahu, který je nevhodný.

  1. PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

3.1. Předmětem Všeobecných podmínek je využívání Portálu NeoBonus, Aplikace NeoBonus a Aplikace NeoPartner, jež byly vytvořeny Poskytovatelem pro web a mobilní zařízení a jsou nabízeny prostřednictvím příslušných distribučních kanálů obchodu iTunes, Google Play apod. a především využití výhod Kampaní a Bonusového systému.

3.2. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Partnerem vzniká na základě aktivace Kampaně na Portálu NeoBonus. Smluvní vztah se řídí Smlouvou a těmito Všeobecnými podmínkami, které upravují detailně práva a povinnosti všech Smluvních stran.

3.3. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem neupravené Smlouvou a Všeobecnými podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA

4.1. Partner se zavazuje při registraci do Portálu NeoBonus uvést pravdivé kontaktní a identifikační údaje, a to pro účely komunikace a fakturace. Partner se zavazuje v případě jakékoliv změny v kontaktních či identifikačních údajích informovat o takové změně Poskytovatele bez zbytečného odkladu, a to provedením úpravy v Portálu NeoBonus, nebo zasláním e-mailové zprávy Poskytovateli.

4.2. Partner souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání tohoto smluvního vztahu, tj. uzavření Smlouvy a akceptace těchto Všeobecných podmínek.

4.3. Při registraci do Portálu NeoBonus a Aplikace NeoPartner se Partner důkladně seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, rozumí jim a souhlasí s nimi.

4.4. Pro účely vzájemné spolupráce mezi Poskytovatelem a Partnerem, souhlasí Partner výslovně s tím, že pokud se k jakýmkoliv návrhům, podkladům, oznámením, atd. Poskytovatele, nevyjádří do 3 pracovních dnů od jejich doručení, bude Poskytovatel považovat své návrhy, podklady, oznámení, atd. za Partnerem řádně schválené.

4.5. Partner je oprávněn užívat Portál NeoBonus, resp. Aplikaci NeoPartner a Aplikaci NeoBonus pro distribuci své Kampaně a Bonusového systému. Provoz Kampaně a Bonusového systému v Aplikaci NeoBonus a Aplikaci NeoPartner bude probíhat pouze za podmínek uvedených ve Smlouvě a Všeobecných podmínek a v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

4.6. Partner má právo využívat v Portálu NeoBonus a Aplikace NeoPartner všechny prostředky, které jsou Poskytovatelem uvedeny.

4.7. Partner se zavazuje nevyužívat Portálu NeoBonus a Aplikaci NeoPartner a poskytované služby (předně v rámci vlastní Administrace), pro šíření obsahu své Kampaně a Bonusového systému, který by byl v rozporu s platnými právními předpisy nebo dobrými mravy a pro šíření pornografického materiálu, aj. Poskytovatel za takovýto obsah nenese žádnou právní ani jinou odpovědnost.

4.8. V případě, že Poskytovatel vyzve Partnera ke změně nebo odstranění jeho dat, která nejsou v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, je Partner povinen upravit, nebo odstranit tato data neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po zaslání e-mailové výzvy Partnerovi. Pokud tak Partner neučiní, má Poskytovatel právo tato data odstranit a jednostranně pozastavit Partnerovi přístup k Aplikaci NeoPartner. O pozastavení přístupu k Aplikaci NeoPartner a poskytování služeb bude Partner informován prostřednictvím e-mailové zprávy Poskytovatele.

4.9. Partner se zavazuje poskytnout Uživateli odměnu uvedenou/zveřejněnou v rámci vlastní Kampaně a Bonusového systému uvedeného/zveřejněného v Aplikaci NeoBonus, na kterou získal Uživatel nárok plynoucí z této konkrétní Kampaně a Bonusového systému Partnera. Partner se dále zavazuje nikterak neměnit podmínky již aktivované Kampaně a Bonusového programu. V případě neposkytnutí bonusu v rámci Bonusového programu Partnera neodpovídá za toto Poskytovatel.

4.10. Partner se zavazuje nastavit svou Kampaň a Bonusový systém prostřednictvím Portálu NeoBonus, resp. v rámci Aplikace NeoBonus tak, aby jeho výhody byly pro Uživatele reálně dosažitelné. Dále se Partner zavazuje dodržovat jím nastavená pravidla Bonusového systému po celou dobu trvání Kampaně nebo vyhlášeného Bonusového systému, tak aby nedošlo k poškození Uživatele.

4.11. Partner je povinen odpovídajícím způsobem chránit své přístupové údaje, resp. Uživatelský účet k webovému rozhraní, Aplikaci NeoPartner a poskytovaným službám, a to zejména před zneužitím ze strany třetích osob. Poskytovatel nenese odpovědnost za žádné případné škody vzniklé Partnerovi v důsledku porušení jeho povinnosti dle tohoto ustanovení.

4.12. Partner se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele o veškerých poruchách a závadách v provozu webového rozhraní a poskytovaných službách.

4.13. Partner se zavazuje, že nebude využívat databáze Uživatelů získaných prostřednictvím Portálu NeoBonus, Aplikace NeoPartner a Aplikace NeoBonus jiným způsobem, než k jakému dal Uživatel souhlas.

4.14. Partner má právo využívat Aplikaci NeoPartner ve své provozovně. Pro správnou funkčnost musí být Aplikace NeoPartner připojena k internetu. Partner nese náklady na provoz Aplikace NeoPartner, jako např. HW vybavení, internetové připojení, aj.

4.15. Partner se zavazuje, že bude měsíčně hradit Provozovateli všechny náklady, resp. platby za poskytování Služeb NeoBonus, a to dle aktuálního platného ceníku, který bude uveřejněn na www.neobonus.cz, nebo dohodnut mezi Smluvními stranami.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

5.1. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředku na dálku při uzavírání tohoto Smluvního vztahu podle těchto Všeobecných podmínek.

5.2. Při registraci do Aplikace NeoBonus se Uživatel důkladně seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, rozumí jim a souhlasí s nimi.

5.3. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci NeoBonus pro své vlastní účely, využívat všech výhod Kampaní a Bonusového systému připravených Partnery. Uživatel souhlasí, že provoz Aplikace NeoBonus bude probíhat pouze za podmínek uvedených ve Všeobecných podmínkách a v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

5.4. Poskytovatel neodpovídá Uživateli za neposkytnutí odměny, výhod, slev, bonusů, aj. uvedených a zveřejněných v rámci Kampaně a Bonusového systému Partnera.

5.5. Uživatel je povinen odpovídajícím způsobem chránit své přístupové údaje, především Heslo k webovému rozhraní – Aplikaci NeoBonus, a to zejména před zneužitím ze strany třetích osob. Poskytovatel nenese odpovědnost za žádné případné škody vzniklé Uživateli v důsledku porušení jeho povinnosti dle tohoto ustanovení.

5.6. Uživatel se zavazuje, že nebude žádným způsobem zneužívat nebo poškozovat dobré jméno Poskytovatele.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

6.1. Poskytovatel prohlašuje, že služby, resp. užívání Portálu NeoBonus, Aplikace NeoPartner a Aplikace NeoBonus jsou poskytovány s ohledem na vývoj a běžně̌ dostupné technické a obchodní standardy informační techniky aplikované v oblasti lokálního marketingu. Poskytovatel je oprávněn nikoliv však povinen tyto služby průběžně aktualizovat a rozšiřovat o nové prvky a vlastnosti.

6.2. Vzhledem k technické náročnosti provozování služby Portálu NeoBonus, Aplikace NeoBonus a Aplikace NeoPartner a stupni závislosti na službách třetích stran, není Poskytovatel odpovědný za zhoršenou dostupnost nebo nefunkčnost těchto služeb.

6.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo dočasně omezit dostupnost služby Portálu NeoBonus, Aplikace NeoPartner a Aplikace NeoBonus zejména z důvodu předem plánované odstávky, údržby nebo z důvodu technických změn služby, přičemž je povinen o plánovaných odstávkách Partnera předem informovat.

6.4. S výjimkou uvedených v těchto Všeobecných podmínkách je služba Aplikace NeoBonus a Aplikace NeoPartner poskytována bez jakýchkoliv dalších záruk. Uživatel a Partner se souhlasem s těmito Všeobecnými podmínkami vzdává práva požadovat po Poskytovateli jakoukoliv náhradu nemajetkové či majetkové újmy nebo kompenzaci (včetně ušlého zisku) způsobenou v souvislosti s užíváním služby (Portálu NeoBonus, Aplikace NeoBonus a Aplikace NeoPartner), zejména z důvodu zhoršené dostupnosti služby, nefunkčnosti služby, zrušení služby, nebo jiné skutečnosti související s užíváním služby.

6.5. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností Partnera vůči Uživatelům vyplývajícím z Kampaně či Bonusového systému, tzn. nastavení věrnostního program, slevového kupónu, nebo jiné akce komunikované Uživatelům prostřednictvím platformy NeoBonus, resp. Aplikace NeoBonus.

6.6. Systém NeoBonus slouží pouze jako komunikační prostředek nabídek Partnerů směrem k Uživatelům. Poskytovatel není jejich prodejcem.

6.7. Poskytovatel je povinen zajistit řádný provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění provozu Portálu NeoBonus, Aplikace NeoBonus a Aplikace NeoPartner a poskytování sjednaných služeb Partnerem a Uživatelem, tzn. Kampaně a Bonusového systému. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy a události, které nemohou být Poskytovatelem ovlivněny a nelze jim žádným způsobem předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, cílený útok na server nebo aplikaci s úmyslem vyřadit službu z provozu, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, apod. V takových případech je Poskytovatel oprávněn provést odstávku v provozu webového rozhraní – Portálu NeoBonus a Aplikace NeoPartner a Aplikace NeoBonus a poskytování služeb na dobu nezbytné potřeby a to bez předchozího upozornění/oznámení.

6.8. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá Partnerovi za škody (a to včetně̌ ušlého zisku) vzniklé v souvislosti se stavy a událostmi dle čl. 6.7 těchto Všeobecných podmínek a v souvislosti s plánovanými aktualizacemi a údržbou dle čl. 6.3. těchto Všeobecných podmínek. V případě nedostupnosti webového rozhraní Portálu NeoBonus, Aplikace NeoBonus a Aplikace NeoPartner a poskytovaných služeb z jiných důvodů, prokazatelně zaviněné Poskytovatelem, odpovídá Poskytovatel Partnerovi za případné škody (včetně ušlého zisku), avšak maximálně do výše poměru částky zaplacené Partnerem Poskytovateli na odměně za poskytnuté Služby v daném období k celkové době nedostupnosti Služby v daném období.

6.9. Poskytovatel má právo jednostranně ukončit Partnerovi poskytování služeb, a to s okamžitou účinností, pokud jednáním Partnera dochází k poškozování ostatních zákazníků Poskytovatele, resp. jiných Partnerů nebo v případě hrubého či opakovaného porušení povinností Partnera uvedených v těchto Všeobecných podmínkách ze strany Partnera. O ukončení poskytování služeb bude Partner informován zasláním e-mailové zprávy.

6.10. Pozastavením či ukončením poskytování služeb dle čl. 6.8. a 6.9 Všeobecných podmínek Partnerovi nezaniká povinnost uhradit Poskytovateli odměnu za všechny služby, které byly Partnerovi Poskytovatelem již poskytnuty, nebo které mu byly Poskytovatelem v souladu se Smlouvou a těmito Všeobecnými podmínkami již oprávněně vyúčtovány.

6.11. Poskytovatel neodpovídá za obsah prezentace Partnera v systému NeoBonus a pravdivost informací zveřejněných Partnerem. Z tohoto důvodu není povinen kontrolovat nabízenou Kampaň, či služby Partnera, stejně jako informace, které o této Kampani Partner uvádí. Třetí strana, či Uživatel tudíž nemá právo žádat po Poskytovateli jakékoliv odškodnění z důvodu nepravdivě uváděných skutečností Partnerem.

 

  1. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

7.1. Autorská práva, jakož i jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým produktům Poskytovatele, jež souvisejí s provozem Portálu NeoBonus a Aplikace NeoBonus a Aplikace NeoPartner a poskytovanými službami, nejsou smlouvou mezi Partnerem, Uživatelem a poskytovatelem nijak dotčena.

7.2. Partnerovi nevznikají uzavřením Smlouvy žádná práva k autorským dílům nebo ochranným známkám Poskytovatele nebo třetích osob.

7.3. Ochrana autorských práv se řídí právními předpisy České republiky.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ VŠEOBECNÝCH SDĚLENÍ

8.1. Registrací vyjadřuje Uživatel a Partner svůj souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, e-mailová adresa, případně věk, pohlaví, záznamy o transakcích v systému NeoBonus, poloze, případně další Uživatelem a Partnerem poskytované informace související s využitím Služby NeoBonus (dále jen „Osobní údaje“) byly zpracovávány, uchovávány a ochraňovány Poskytovatelem. Správcem osobních údajů je Poskytovatel.

8.2. Účelem zpracování Osobních údajů je zřízení a vedení Uživatelského účtu, zajištění funkcionalit a statistik služby NeoBonus, tvorba zákaznických databází, zasílání obchodních sdělení a cílených nabídek Partnerů.

8.3. Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány elektronicky po celou dobu, po kterou je Uživatel oprávněn užívat službu Aplikace NeoBonus a po dobu až 5 let po té, co oprávnění zaniklo, tedy v případě, že nedošlo ze strany Uživatele k písemné žádosti o jejich vymazání.

8.4. Osobní údaje je Poskytovatel oprávněn zpřístupnit Partnerům v programu NeoBonus pouze se souhlasem Uživatele. Tzn. registrací Uživatele do Věrnostního programu konkrétního Partnera. Na základě registrace Uživatele do Věrnostního programu Partnera může Partner zasílat marketingové sdělení uživatelům, kteří s tím poskytli výslovný souhlas, prostřednictvím aplikace NeoBonus.

NeoBonus Partnerům zpřístupní následující údaje o Zákazníkovi:

8.5. Uživatel v Aplikaci NeoBonus může poskytnout souhlas se zasíláním marketingových sdělení Partnerů. Udělený souhlas je možné kdykoli během trvání, resp. užívání Aplikace v samotné  Aplikaci NeoBonus odvolat.

8.6. Osobní údaje mohou být zpracovávány a uchovány pouze za účelem uvedeným v těchto Všeobecných podmínkách a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2026, o ochraně fyzických osob a souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

8.7. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro fungování a řádné poskytování Služby. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu, odstranění nepravdivých osobních údajů a jejich likvidaci a právo na sdělení jaké informace jsou o něm zpracovávány a uchovávány.

8.8. Odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů je možné pouze písemně na adrese Poskytovatele, tj.: podpora@neobonus.cz. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů povede ke zrušení jeho Uživatelského účtu.

8.9.  Partner a Uživatel tímto dává Poskytovateli souhlas se zpracovaným osobních údajů, které mu poskytl v souvislosti s plněním dle Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek (zejména jméno a příjmení nebo název firmy, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefon, e-mail, apod.). Partner a Uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávaný za účelem plnění dle těchto Všeobecných podmínek a Smlouvy, a to Poskytovatelem nebo osobou jí k tomu určenou. Poskytovatel se zavazuje, že bude zachovávat důvěrnost takto poskytnutých osobních údajů, a to v souladu se směrnicí EU GDPR. Tento souhlas Partnera a Uživatele je udělen na celou dobu používání Služeb.

8.10.Partner a Uživatel odsouhlasením Všeobecných podmínek a poskytnutím Osobních údajů souhlasí také s tím, aby jeho osobní údaje byly využity Poskytovatelem za účelem zasílání informací souvisejících se službami Poskytovatele a dalších všeobecných sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Partnera a Uživatele. Souhlas dle tohoto odstavce může Partner a Uživatel kdykoliv písemně odvolat zasláním emailové zprávy Poskytovateli.

8.11. Ochrana osobních údajů Partnera a Uživateleje poskytována na základě a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2026, o ochraně fyzických osob a souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.

8.12. Zpracováním osobních údajů Partnera a Uživatelemůže Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.13. Osobní údaje Partnera i Uživatele budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.14. V případě, že by se Partnerči Uživatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Partneraa Uživatele nebo v rozporu s legislativou , může:

– písemně požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a/nebo

– o sdělení jaké konkrétní údaje Partner o Uživateli shromažďuje, a/nebo

– písemně může požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Partnera nebo Uživatelepodle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má Partner i Uživatelprávo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.15. Požádá-li Partnernebo Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat, a to ve formě stručné informace ve které uvede, jaké konkrétní údaje o Uživateli shromažďuje.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Všeobecné podmínky, přičemž o této změně informuje Partnera i Uživatele nejméně jeden měsíc přede dnem jich účinnosti, a to zasláním e-mailové zprávy, nebo oznámením na http://www.neobonus.cz. Partner a Uživatel jsou povinni se s novou verzí Všeobecných podmínek seznámit, a jestliže do jednoho měsíce ode dne, kdy byli o nové verzi Všeobecných podmínek uvědomeni, neoznámí Provozovateli, že se změnou nesouhlasí, má se zato, že Partner a Uživatel s novou verzí Všeobecných podmínek souhlasí. V případě, že Partner a Uživatel ve stanovené lhůtě oznámí svůj nesouhlas s novou verzí Všeobecných podmínek, mají právo Smlouvu vypovědět, respektive přestat využívat Služeb NeoBonus.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související se Všeobecnými podmínkami, včetně oznámení týkajících se ukončení Všeobecných podmínek, bude mezi nimi prováděna primárně elektronicky na adresu elektronické pošty druhé Smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Adresa elektronické pošty Poskytovatele je uvedena v čl. 9.6 těchto Všeobecných podmínek. Jakékoliv změny a doplňky Smlouvy a Všeobecných podmínek však budou Smluvní strany činit písemnou formu.

9.3. Pokud smluvní vztah mezi Poskytovatelem, Partnerem a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že se jejich smluvní vztah řídí vždy českým právem.

9.4. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy či Všeobecných podmínek neplatným nebo neúčinným, nemá to vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy či Všeobecných podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením novým, platným a účinným s tím, že ostatní ustanovení budou považována za platné a závazné.

9.5. Všechny případné spory vzniklé ze Smlouvy či Všeobecných podmínek budou předloženy k projednání a rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu ČR, a to i v případě, že se ve smluvním vztahu mezi Partner, Uživatel a Poskytovatelem vyskytuje zahraniční prvek.

9.6. Kontaktní údaje Poskytovatele:

Adresa elektronické pošty info@neobonus.cz

9.7. Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.5.2018.

Top