Zpracování osobních údajů – NeoBonus Partner

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti  NeoBonus s.r.o., IČ: 05399548, se sídlem U Václava 1004/39, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262736 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2026, o ochraně fyzických osob a souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • adresa společnosti a provozoven
  • profilovou fotografii / obrázek
  • další Partnerem dobrovolně poskytnuté informaci v rámci své Kampaně v systému NeoBonus
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, adresa společnosti a provozoven, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem uzavření Smlouvy a poskytování Služeb NeoBonus. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a uchovávány po dobu po dobu trvání smluvního vztahu a následujících 5 let.
 3. NeoBonus pro Partnera spravuje osobní údaje Uživatelů, detaily Transakcí a Kampaní v systému NeoBonus v rozsahu: Název Kampaně; Uživatelé věrnostního programu; názvy provozoven a detaily Transakce.

  Transakce obsahující následující informace: datum, čas, číslo transakce, jméno a ID Uživatele, ID provozovny, název Kampaně, počet přidělených bodů, případně hodnota nákupu. Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem provozování Systému NeoBonus.

  Údaje budou Správcem zpracovány a uchovány po dobu trvání smluvního vztahu a následujících 5 let.

 4. Výše uvedené údaje z jednotlivých transakcí vyhodnocujeme a tvoříme statistiky úspěšnosti Kampaní pro Partnery a cílení jejich marketingových sdělení, je-li udělen souhlas se zasíláním marketingových sdělení.
 5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@neobonus.cz
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé (zpracovatelé mají stejné povinnosti jako Správce, tedy zabezpečit ochranu osobních údajů, a to ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2026, o ochraně fyzických osob a souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů).:
  1. Poskytovatel Web Hostingu
  2. Poskytovatel e-mailingových služeb
  3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací

  Někteří další zpracovatelé osobních údajů sídlí také mimo Evropskou unii, například v USA.

  Správce nebo také Poskytovatel, tj. společnost NeoBonus a poskytovatelé webhostingu, emailových služeb a dalších aplikací uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které takový subdodavatel odpovídá za řádné zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového zařízení, dále se tito dodavatelé zavázali na základě uzavřené smlouvy pravidelně předané osobní údaje mazat a především nevyužívat je pro vlastní účely.

 7. Bezpečnost osobních údajů je zajištěna zavedením technických a organizačních opatření abychom ochránili osobní údaje v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Informace jsou přenášeny v zabezpečené formě pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer) aby se preventivně zamezilo jejich zneužití třetími osobami.
  • Poskytovatel/Správce se zavazuje, že technicky a organizačně̌ zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům. 
  • Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel/Správce pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
  • K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele/Správce a subdodavatelů, které budou mít Poskytovatelem/Správcem stanoveny podmínky a zejména rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
  • Oprávněné osoby Poskytovatele/Správce, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních.
 8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2026, o ochraně fyzických osob a souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.